”Olkaa nyt hyvä ja ottakaa. Pankaa sekaan ja kastakaa”.

Kahvinjuonti suomalaisten maaseutukotien arjessa ja juhlassa 1920-luvulta 1960-luvun lopulle

Monesti arkipäivään sisältyvät tavalliset, toistuvat tapahtumat jäävät huomioimatta. Kahvinjuontia voidaan pitää yhtenä sellaisena arkipäiväisenä ilmiönä. Kahvi kuuluu tärkeänä osana suomalaisten sosiaaliseen elämään, tapakulttuuriin, rituaaleihin ja aistinautintoon ja se on elämässämme läsnä kaikkialla, niin arjessa kuin juhlassa sekä työssä kuin vapaa-ajallakin. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahvinjuontia muistitietoaineistojen, vuosien 1922–1969 Kotiliesi -lehtien ja valistuskirjallisuuden avulla. Tutkimuksessa selvitettiin kahvinjuonnin merkityksiä, siinä tapahtuneita muutoksia, mahdollisia syitä muutoksille sekä pysyvyyttä 1920-luvulta 1960-luvun lopulle. Aika oli suomalaisen yhteiskunnan keskeistä modernisoitumisen aikaa.

Kahvinjuontia tutkittiin kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta ja aihetta lähestyttiin moniulotteisesti käyttäen tutkimusmenetelmänä etnografista kuvausta. Käytössä oli myös hermeneuttinen, ymmärtävä ja tulkitseva tutkimustraditio. Lisäksi tutkimus fokusoitui muistelun prosesseihin sekä menneisyyden tuottamisen keinoihin.

Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä tutkittavasta kahvinjuonti-ilmiöstä. Sen kautta voidaan ymmärtää ihmisten toimintaa, tapakulttuuria, vuorovaikutusta, arvoja ja tutkittavaa ilmiötä. Tutkimuksen avulla lukija voi havaita omassa kahvinjuontikulttuurissaan samankaltaisia piirteitä tutkimuksessa esitettyjen seikkojen kanssa, myös oman kahvikulttuurin hahmottaminen tulkitseminen mahdollistuvat.

Suurin osa kirjan kuvituksesta on peräisin vuosien 1922–1969 Kotiliesistä.