Yrittäjyys ja yrittävän, aktiivisen elämänasenteen opettaminen ja omaksuminen on kirjattu opetussuunnitelmien keskeiseksi tavoitteeksi Suomessa ja koko OECD-alueella. Tämä oppikirja: Yrittäjyys, avaa nuorelle yhdessä koulun opetuksen kanssa tien yrittäjyyden ja muiden aktiivisten persoonallisuuden piirteiden kehittymiseen, josta seuraa

- yritteliäs nuori syrjäytyy harvoin, hän on elämänsä hallitsija
- yritteliäisyys luo perustan menestymiselle työssä, jatkuvassa opiske-lussa ja elämässä
- nykypäivän työhaastattelussakin työnantaja selvittää ennen kaikkea työnhakijan yritteliään, aktiivisen asenteen työhön ja työyhteisöön, valmiuden oppia uutta sekä ammatillisen osaamisen
- yritteliäästä nuoresta tulee yhteiskunnan aktiivinen toimija

Oppikirja: Yrittäjyys tukee nuorta yhdessä opetuksen kanssa kehitty-mään aktiiviseksi ja yritteliääksi. Tällä asenteella nuori pääsee ohjaa-maan omaa elämäänsä ja toteuttamaan omia tavoitteitaan. Teoksen sisällössä on huomioitu koronan vaikutukset talouteen ja yrittäjyyteen.
Oppikirjan opetusta tukevat tammikuussa 2021 avautuvat kirjan palve-lusivut: www.yrittajyyteen.fi sekä oppimispeli Täyttä elämää.